Το ολλανδικό Ίδρυμα Καινοτομίας Πρόνοιας  Εργασίας (DFOIW2W) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει τους επαγγελματίες (π.χ. ευρωπαίους εταίρους / ιδρύματα, δήμους, συμβούλια, επαρχίες, κυβερνήσεις, γραφεία ευρέσεως εργασίας, τους εκπαιδευτικούς φορείς, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις) και τους πολίτες στους τομείς απασχόλησης (των νέων)  , ανεύρεσης κατάλληλης εργασίας και κινητικότητας, πρακτικής άσκησης, εκπαίδευσης, εισοδήματος, κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής  καινοτομίας,  ευημερίας,  επιχειρηματικότητας και ποιότητα ζωής.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε συνεργασίες και πλατφόρμες με τις βέλτιστες καινοτόμες πρακτικές στους τομείς που ειδικευόμαστε, αναπτύσσοντας συστήματα ψηφιακών πληροφοριών για τους πολίτες και τους επαγγελματίες σχετικά με τις στρατηγικές για την απασχόληση, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, τον κοινωνικό χάρτη της Ολλανδίας και άλλων χωρών (π.χ. Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κροατία, Ρουμανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, κ.λπ.). Η κοινωνική καινοτομία είναι μία από τις προτεραιότητές μας.

Το DFOIW2W λειτουργεί με διεθνή προγράμματα και εθνικά προγράμματα, καθώς και με τοπικές εργασίες με νέους που αναζητούν εργασία, νέους επιχειρηματίες, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς.

Μερικά από τα έργα μας είναι τα εξής:

 • Η έρευνα, η ανάπτυξη και η δοκιμή νέων ιδεών στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, του εισοδήματος και της πρόνοιας (όπως τα προγράμματα 3Πρώτα η εργασία» και «Μοντέλο Δραστηριότητας» , η αυτοαπασχόληση, η τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, η πρακτική άσκηση, και η προώθηση της κοινωνικής ευημερίας υπηρεσιών ή και ιδιωτών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.)
 • Οι δραστηριότητες επαγγελματικής κινητικότητας και τεχνογνωσίας των στρατηγικών για την απασχόληση σε ευρωπαϊκό πλαίσιο (π.χ. ΕΚΤ, «Leonardo da Vinci», «Άτομα στην αγορά εργασίας» (PLM), «Μεταφορά Καινοτομίας» (ΤΟΙ), «Νεολαία σε Δράση», «Νεολαία σε κίνηση», «Η Πρώτη σας Θέση Εργασίας μέσω του EURES» (YfEj) και το «Erasmus +» (KA1, KA2 και ΚΔ3), κ.λπ.)
 • Η προετοιμασία, η διαμόρφωση, η γραφή, η υλοποίηση, ο συντονισμός και η υποστήριξη στην υποβολή (ευρωπαϊκών) προσφορών, και σε τοπικό επίπεδο, η υποστήριξη για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και η εποπτεία των (ευρωπαϊκών) αιτήσεων επιδότησης.
 • Η ανάπτυξη ανάλυσης των κινδύνων στους τομείς της διαχείρισης του έργου και στην εκ νέου είσοδο στην αγορά εργασίας.
 • Η επίβλεψη των προσπαθειών συνεργασίας, στηρίζοντας τις (τοπικές) κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις στη δημιουργία μικρής κλίμακας επιχειρηματικών έργων, σε συνεργασία με τα τοπικά επιχειρησιακά δίκτυα.
 • Η εφαρμογή και η λειτουργικότητα των μέσων και εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας και του εσωτερικού ελέγχου.
 • Η λογιστική των προϋπολογισμών και ο σχεδιασμός πολιτικής για την ενεργοποίηση των ατόμων που αναζητούν εργασία.
 • Η ρύθμιση της πολιτικής σε σχέση με την (τοπική) πολιτική της αγοράς εργασίας
 • Η δημιουργία ενός δικτύου επιχειρήσεων με βάση την πολιτική αυτή
 • Η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα (διεθνή) διευθυντικά στελέχη, τους επιχειρηματίες, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.
 • Η παροχή θέσεων μαθητείας, άσκησης και πρακτικής για φοιτητές, νέους που αναζητούν εργασία και (νέους) επιχειρηματίες. 

Το DFOIW2W συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για την επαγγελματική κινητικότητα, όπως το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Leonardo da Vinci / Άτομα στην Αγορά Εργασίας, Erasmus + KA1 και ΕΚΤ / Ένταξη  με Aνταλλαγή , ως ολλανδικός οργανισμός υποδοχής, παρέχοντας θέσεις εργασίας για τους νέους που αναζητούν εργασία. Τα έργα «Jobdestination Airport», «From Work to Work» (ΕΕ Ορθής Πρακτικής) και «Journey to Work 1», «Journey to Work 2», «Event Berlin  and «Jobdestination Europe» είναι μερικά από τα πιο επιτυχημένα έργα μας. Μια άλλη βέλτιστη πρακτική είναι το έργο Σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Εργασίας (LEB – http://www.oai.ie/linking-education-business.php), σε συνεργασία με το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, η οποία απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ως στόχο να τους συνδέσει με τον κόσμο της εργασίας μέσω μαθητείας και πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό και να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν το επιχειρηματικό κομμάτι της επαγγελματικής ζωής. Ένα ψηφιακό βιβλίο για το χάσμα ανάμεσα στον κόσμο της εργασίας και της εκπαίδευσης (ISBN 978-90-824055-0-7 / NUR 100) ήταν ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα του παραπάνω προγράμματος (βραβείο καλύτερης εργασίας, 13 με 14 Αύγουστος 2015, Yogjakarta, Ινδονησία) . Το πρόγραμμα του Erasmus+  «Διακρατικές Ομάδες Επιχειρήσεων» (TBG- http://transnationalbusinessgroups.eu/tbg/) είναι ένα παρόμοιο πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στο επιχειρηματικό πνεύμα των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από ένα επιχειρηματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Τα LLL LdV PLM  προγράμματα «Από την εργασία στην εργασία» και το πρόγραμμα του Erasmus + KA1 «Ταξίδι στην Εργασία» (FW2W & J2W – και τα δύο μπορείτε να τα ακολουθείτε μέσω του twitter λογαριασμού @ FromWork2Work) είναι ειδικά προσαρμοσμένα και φτιαγμένα για ομάδες ΕΑΕΚ και πρόσφατους πτυχιούχους. Έχουμε επίσης συμμετάσχει στην υλοποίηση της προπαρασκευαστικής δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η Πρώτη σας Θέση Εργασίας μέσω του EURES»( YfEj http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160 ). H DFOIW2W μέσα από το πρόγραμμα αυτό (YfEj) ήταν υπεύθυνη για την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η DFOIW2W συντόνισε το φιλόδοξο και πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα «Way 2 Learn 2 Work partnership» (W2L2W- www.w2l2w.eu) , λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και αριθμούς σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας στο εθνικό εργασιακό σύστημα κάθε χώρας εταίρου του W2L2W , καθώς και τις δημοφιλέστερες βέλτιστες πρακτικές της κάθε χώρας ( π.χ. της Ολλανδίας, του Βέλγιου, της Σκωτίας, της Γερμανίας, της  Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Κροατίας και της Ρουμανίας). Η DFOIW2W υποστηρίζει, επίσης, άτομα που αναζητούν εργασία με το σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού eGuide. Η εφαρμογή eGuide (http://www.eguide-apps.eu) είναι ένα εργαλείο για την αύξηση της βιωσιμότητας του έργου μας,  με τους χρήστες των υπηρεσιών να καταλήγουν σε πιο μακροπρόθεσμες λύσεις στο σχεδιασμό και τις δράσεις που αναλαμβάνουμε, διασφαλίζοντας  ότι αυτές στηρίζονται σταθερά στις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών των υπηρεσιών. Με τη χρήση της πλατφόρμας eGuide και Peer Mentors, επιτυγχάνουμε μια πιο αποτελεσματική συμβουλευτική διαδικασία, αφού ο κάθε σύμβουλος – πριν καν συναντήσει τον χρήστη των υπηρεσιών δια ζώσης– θα έχει ένα ολοκληρωμένο προφίλ το οποίο θα διευκολύνει περαιτέρω τη συνεργασία τους. Αυτό αποτρέπει τις αναντιστοιχίες μεταξύ της καριέρας και των εκπαιδευτικών επιλογών. Το έργο αυτό εξασφαλίζει ότι τα εργαλεία που βασίζονται στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) τίθενται σε εφαρμογή, σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας της Ε.Ε. και επίσης ότι διαδίδονται εντός της ομάδας των χρηστών των υπηρεσιών, έτσι ώστε να καρπωθούν τα οφέλη των ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη σημερινή ευρωπαϊκή κοινωνία, είτε κάποιος  θέλει να κάνει αίτηση για μια θέση εργασίας , είτε προσπαθώντας στην καθημερινή ζωή να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές αλλά και να κρατήσει επαφή με άλλους ανθρώπους. Το έργο NETME-In (www.NETMEIN.eu) είναι επίσης ένα καλό παράδειγμα της ψηφιακής κοινωνίας. Αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα, που ξεκίνησε πρόσφατα, επικεντρώνεται στην οικοδόμηση μιας ασφαλούς ψηφιακής ταυτότητας για τους νέους που αναζητούν εργασία. Όλα τα μέλη της ομάδας του DFOIW2W είναι ιδιαίτερα πεπειραμένα στην συνεργασία με νέους επιχειρηματίες, προσφάτως πτυχιούχους και ανέργους νέους συμβάλλοντας  και  αποσκοπώντας στην εύρεση μιας θέσης στην αγορά εργασίας.

website: here