Το πρόγραμμα Job Club Network επιδιώκει να προσφέρει στους νέους ανέργους που έχουν σταματήσει να εργάζονται ή να σπουδάζουν  και δεν είναι ακόμη σε θέση να βρουν μια νέα θέση εργασίας ή μια νέα εκπαιδευτική εμπειρία. Σχετικά με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του έργου, η σύμπραξη έχει ως στόχο :

  • Να μειώσει τα ποσοστά ανεργίας των νέων στην εμπλεκόμενες χώρες και να συμβάλει έτσι στην τους κοινωνική ένταξη, επιτυγχάνοντας έτσι δύο από τους βασικότερους στόχους της Αναπτυξιακής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
  • Να βελτιώσει τη συγκρότηση άτυπων ομάδων JC όπου συναντώνται νέοι με παρόμοια προσόντα και αναπτύσσουν οριζόντιες δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η διαχείριση του χρόνου και ο προσανατολισμός στο στόχο του επιχειρηματικού πνεύματος
  • Να ενισχύσει τις ικανότητες απασχολησιμότητας των ανέργων με τη δέσμευση τους σε μια μακροχρόνια στρατηγική αναζήτησης
  • Να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας και των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη στρατηγικών στοχεύοντας στις ανάγκες της νεολαίας
  • Να δημιουργήσει ένα ολοκαίνουριο ευρωπαϊκό δίκτυο από συνεργαζόμενα JC  ενώ παράλληλα προωθεί την αξιοποίηση βέλτιστων, καινοτόμων πρακτικών , όπως αυτή της εμπειρίας του Job Club
  • Να βελτιώσει τη χρήση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) και των ανοιχτών εργαλείων πληροφορικής και τεχνολογίας που απευθύνονται στην Νεολαία, όπως απαιτεί και η Αναπτυξιακή Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Να προσφέρει στις τοπικές αρχές και στα ιδιωτικά κέντρα απασχόλησης μια καινοτόμο και δωρεάν προσέγγιση που μπορεί εύκολα να συμπληρώσει τις υπάρχουσες δραστηριότητές τους.

Μπορείτε να βρείτε το Εγχειρίδιο εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το Package εδώ.