• Проектът JC_NETWORK е насочен към млади безработни лица, които са спрели да работят или да учат в продължение на най-малко 6 месеца и все още не са в състояние да намерят нова работа или да започнат някакъв вид обучение. От гледна точка на очакваните резултати по време и след приключване на проекта, партньорството планира да:
  • Намали нивото на младежката безработица в участващите страни и по този начин да допринесе за социалното включване, като две основни цели в стратегията Европа 2020;
  • Подобри създаването на неформални JC групи, където младите хора да се срещат и да развиват своите ключови умения като комуникация, управление на времето и предприемчивост;
  • Увеличи капацитета за заетост на безработните лица, като ги ангажира с дългосрочна стратегия за търсене на работа;
  • Подобри трансграничното сътрудничество между младежки организации и местните и регионалните власти за разработването на стратегии, насочени към нуждите на младите хора;
  • Инициира зараждането на една нова европейска мрежа от клубове и да насърчи възприемането на иновативни добри практики като тази на Job Club
  • Подобри използването на безплатни образователни източници и отворени ИТ инструменти, насочени към младежта, съгласно целите на стратегия Европа 2020.

Предостави на местните власти и частните агенции за заетост с иновативен и безплатен инструмент, който може лесно да допълни дейността им.

You can find JC Handbook and the JC Package